Adatkezelési tájékoztató

Dimenzió Orvosi Klinika Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2040 Budaörs, Lomnici köz 19. /

ADATKEZELÉSI  TÁJÉKOZTATÓJA

Az Adatkezelési tájékoztató célja

A természetes személyek adatainak védelméről és az adatok szabad áramlásáról, az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  előírja, hogy az  Adatkezelő olyan intézkedéseket hozzon, hogy a személyes adatok kezelése átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető legyen, továbbá hogy az Adatkezelő elősegítse az Érintettek jogainak a gyakorlását.

Az Érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségének tesz eleget a Dimenzió Orvosi Klinika Kft.

A tájékoztatást a Dimenzió Orvosi Klinika Kft., mint adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő) közzé teszi a társaság honlapján, vagy az Érintett személy részére, kérésére megküldi, átadja.

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei, paciensei és partnerei (továbbiakban: Érintett) személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az Érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli és mindent megtesz annak védelméért.

Az Adatkezelő az Érintett, mint páciens által önkéntesen megadott saját személyes adatait kivizsgálás és gyógykezelés céljából, illetve amennyiben az egészségügyi szolgáltatás kapcsán számla kiállítására is sor kerül, úgy számlázás céljából kezeli.

Az adatkezelés jogalapja

 Az Érintett egészségügyi és személyes adatai kezelésére az Érintett személyes, önkéntes hozzájárulása, és az alábbi jogszabályok alapján kerül sor:

1./ az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törv.
2./ az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény;
3./ az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (XII. 3.) Korm. rendelet.
4./ az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
5./ az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR)

Az adatkezelő adatai

E tájékoztató kiadója elsődleges Adatkezelő:

Név:  Dimenzió Orvosi Klinika Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely: 2040 Budaörs, Lomnici köz 19.
Cégjegyzékszám: 13-09-206049
Adószám: 27957871-1-43
Képviselő: dr. Molnár Lászlóné dr. Hajnal Klára és dr.Kovács Eszter Mária ügyvezetők
Telefonszám: +36 70 886 4659
E-mail cím: info@dimenzioklinika.hu, 
Honlap: www.dimenzioklinika.hu

További Adatkezelőnek minősül:
Silver Star Consulting kft.
Székhely: 1046 Budapest, Bezsenyi Dániel tér 12/b
Adószám: 10622443-2-41
Képviselő: Takács Orsolya ügyvezető
Telefonszám: 06-30-719-7771
E-mail cím: takacs.orsolya@silverstarconsulting.hu

Az adatfeldolgozó adatai 

Adatfeldolgozó: aki, az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása.

Az adatfeldolgozást végzi:
Az adatkezelőnél foglalkoztatott Patkós Zsuzsanna munkatárs.
Telefonszám: +36 70 886 4659
E-mail cím: info@dimenzioklinika.hu,

Az Adatkezelő a következő adatokat veszi fel (vizsgálatra, kezelésre való jelentkezéskor)
név, születési névszületési hely, idő, állampolgárság, TAJ szám anyja neve, lakcím, telefonszám, e-mail cím, Egészségpénztári tagság neve és tagi azonosító száma (opcionális), hozzátartozó neve (opcionális), telefonszáma (opcionális)

Az Érintett, mint paciens adatait hitelt érdemlően köteles igazolni. Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy amennyiben további vizsgálatok elvégzése szükségessé teszi, úgy személyes adatai az Adatkezelővel szerződéses viszonyban álló adatfeldolgozók számára továbbításra kerülhetnek. Az Adatkezelő partnerei szintén megfelelnek az adatbiztonság előírásainak.

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy orvosi leletekről telefonon információt nem adhat ki.

Adattovábbítás
Az Adatkezelő a jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítéseképpen az Érintett adatait továbbítja a NAV illetékes igazgatósága felé és a jogszabály felhatalmazásával rendelkező szervek, szervezetek felé.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

Személyes adatok harmadik személy számára – a jogszabályok által előírt kötelezőesetek kivételével, illetve az Érintett hozzájárulása nélkül – semmilyen körülmények között nem kerül továbbításra, és nem kerül nyilvánosságra.

Az adatkezelés jogszerűségének biztosítása
1./ Adatkezelés az Érintett hozzájárulása alapján

Az Adatkezelő személyes adatot az adatkérő lap szerinti tartalommal és előzetes teles körű tájékoztatással kér.

A hozzájárulás az összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.

Ha a hozzájárulás más ügyekre is vonatkozik a kérelmet egyértelműen meg kell különböztetni oly módon, hogy az világos és egyértelmű legyen.

Az Érintett hozzájárulását tartalmazó olyan nyilatkozat, amely sérti a Rendeletet, kötelező erővel nem bír.

Az Adatkezelő nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

Ha a személyes adat felvételére az Érintett hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett adatokat a törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

2./ Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés

A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok körére, az adatkezelés céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre az alapul szolgáló jogszabály rendelkezései irányadók.

Az adatkezelés az Érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg.

Az Érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, továbbá részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az Érintett személyes adatait az Adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.

 3./ Az érintett jogainak elősegítése

Az Adatkezelő valamennyi adatkezelése során köteles biztosítani az Érintett jogainak gyakorlását.
Az Érintett, mint természetes személyt az alábbi jogok illetik meg az adatkezelés során

1./ írásban kérheti egy vagy több adata kezelésének korlátozását,
2./ írásban kérheti, hogy az automatizált döntés hatálya ne terjedjen ki Önre,
3./ írásban kérheti adatainak átadását vagy továbbítását,
4./ írásban tájékoztatást kérhet a kezelt adatokról, jogalapról, célról és a tárolás idejéről,
5./ írásban kérheti egy vagy több adatának helyesbítését,
6./ írásban kérheti adataihoz való hozzáférését,
7./ írásban tiltakozhat egy vagy több adata kezelése ellen,
8./ írásban kérheti – a kötelező adatkezelés kivételével – hogy töröljük valamelyik adatát.

Adatkezelő biztosítja az átlátható tájékoztatást, kommunikációt és elősegíti az Érintett joggyakorlását.

Adatkezelő egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően részletes mindenre kiterjedő tájékoztatást kapjon.  Így az adatkezelés céljáról, a címzettekről, a személyes adatok tárolásának időtartamáról, a személyes adatokhoz való hozzáférésről, azok módosításának lehetőségéről valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról, továbbá a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról.

Személyes adatok tárolásának időtartama:

Az Érintett egészségügyi és személyes adatait a jogszabályi előírásoknak megfelelően az Adatkezelő az alábbiak szerint őrzi meg:

  • egészségügyi dokumentációt a felvételtől számított legalább 30 évig,
  • képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt 10 évig, az arról készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig,
  • amennyiben a gyógykezelésről számla kiállítására kerül sor, úgy azt a kiállítás évének utolsó napjától számított 8 évig őrizzük.

Ha az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, azt megelőzően tájékoztatja Érintettet.

Ha az Adatkezelő a személyes adatokat nem az Érintettől szerezte meg, az Érintettet tájékoztatja a személyes adatok kategóriáiról, valamint azok forrásáról és adott esetben arról, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.

Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával kezeli az Adatkezelő.

Az Érintett jogosult arra, hogy korlátozza az adatkezelést, ha az adatok pontossága vitatható, az adatkezelés jogellenes, vagy már nincs szükség a személyes adatokra.

Az Adatkezelőnek késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell a kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit. Ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, az elhárítására tett intézkedéseket.

Jogorvoslat

 1./ Felügyeleti szerv:

 A bejelentést a NAIH alábbi elérhetőségein lehet megtenni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: www.naih.hu

A NAIH vizsgálatára vonatkozó részletes szabályokat az Info. tv. 52-58. §-ai (GDPR VIII. fejezete) tartalmaznak.

2./ Bírósági eljárás kezdeményezése

Az Érintett jogainak megsértése esetén az Info.tv. 22. § (1) bekezdése (GDPR 79. cikke) alapján az Érintett bírósághoz fordulhat, a bíróság ezen ügyben soron kívül jár el.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

A per az Érintett választása szerint az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható.

A törvényszékek felsorolása és elérhetősége az alábbi linken keresztül tekinthető meg:

www.birosag.hu/torvenyszekek